Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Guide: Lokalaftalens opbygning

Når I indgår en lokalaftale, er det vigtigt at være opmærksom på at få en række faktuelle oplysninger og visse formuleringer med. Det skal sikre jer bedst muligt mod at ryge ind i fortolkningsspørgsmål og dermed faglige sager.

Opbygning af lokalaftalen kan med fordel se ud på denne måde:

1. Koncipist
(den der har rent praktisk har skrevet aftale ned) og dato

2. Overskrift
Lokalaftale om [temaet for lokalaftalen]

3. Baggrund
Skriv, hvad årsagen er til, at I har valgt at indgå den pågældende lokalaftale.

4. Formål
Hvad vil I opnå ved at indgå den pågældende lokalaftale.

5. Hjemmel
Henvis til de bestemmelser i overenskomsterne, som gør det muligt at indgå lokalaftalen.

6. Gyldighedsområde
Beskriv og afgræns de områder, hvor lokalaftalen gælder – fx en eller flere afdelinger, medarbejdergrupper eller lokaliteter.

7. Materielle regler
Beskriv, hvad aftalen giver ret til og/eller muligheder for.

8. Ikrafttræden
Angiv en dato for, hvornår aftalen træder i kraft.

9. Opsigelse
Hvis aftalen er tidsbegrænset, så skriv hvornår den udløber eller skal genforhandles.

10. Virkning af opsigelse
Beskriv, hvad der sker, hvis aftalen bliver opsagt. Falder man så tilbage på overenskomsternes bestemmelser (hvis der gælder nogle for den pågældende lokalaftales indhold) eller skal værdien af det aftalte fx føres over på medarbejdernes løn.

11. Evt. supplerende vilkår
Det kan være vilkår om, at aftalen skal godkendes af en tredje part, eventuel rangorden af flere lokalaftaler, hvis der er risiko for, at der opstår modstrid mellem lokalaftalerne m.v.

12. Dato og underskrift
De aftaleberettigede parter skriver hver især under og med angivelse af dato for underskriften.

13. Evt. bilag
Vedlæg alle relevante bilag – fx fortolkningspapirer, illustrerende eksempler, beregninger, e-mailkorrespondancer, mødereferater m.v.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?