Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CO-industris historie

 
1912
På initiativ af Smedeforbundets formand I.A. Hansen stiftes Centralorganisationen af Metalarbejdere den 1. juli med 15.529 medlemmer. Tre medlemsforbund med fra starten: Dansk Jærn- og Metalsliberforbund, Dansk Formerforbund og Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund.

1913
Centralorganisationen indgår sin første overenskomst for metalsliberne.

1914
Dansk Metaltrykkerforbund, Dansk Elektrikerforbund og Gørtler- og Metalarbejderforbundet ind i CO. Centralorganisationens forbund udgiver et fælles fagblad under titlen ”Jern- og Metalarbejderen”.

1915
Centralorganisationen indgår sin første overenskomst for samtlige organisationer i Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark.
Medlemstal 31. marts: 17.409.

1916
Dansk Elektrikerforbund melder sig ud.
Centralorganisationen får kontor på 2. sal i Smedeforbundets nye bygning på hjørnet af Gl. Kongevej og Vester Søgade.

1917
Centralorganisationen og Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jærn- og Metalindustrien i Danmark aftaler en forlængelse af de løbende overenskomster. Det er 2. gang det lykkes at lave en fælles overenskomst gældende for alle fag under Centralorganisationen.

1918
Specialarbejderforbundet (for tillærte på skibsværfter) ind i CO.

1919
Gørtlerforbundet melder sig ud af Centralorganisationen.
Centralorganisationen indgår fælles overenskomst for ”Jernet” med Arbejdsgiverne i Jernindustrien. Den forkastes i nogle af forbundene og gennemføres derefter forbundsvis med enkelte ændringer. Den ugentlige arbejdstid sættes ned til 50 1⁄2 time til 8 1⁄2 time på hver af ugens 5 første dage og 8 timer om lørdagen. Der indføres ret til 3 dages ferie (uden løn) og en fridag til en årlig virksomhedsskovtur.
Ved overenskomst mellem hovedorganisationerne indføres 8-timers dagen eller 48 timer ugentligt senest fra 1. januar 1920. I fag, hvor arbejdstiden er 9 timer, nedsættes den til 8 1⁄2 time 1. oktober.

1920
Arbejdsgiverne varsler storlockout for ca. 100.000 arbejdere. Kongen fyrer regeringen, mens Rigsdagen er hjemsendt på påskeferie. De samvirkende fagforbund varsler generalstrejke i protest mod kongens statskup.
Medlemstallet 1. januar: 23.913.

1921
Lockout i Jern- og Metalindustrien fra 18. marts til 2. maj. Sluttes med lønnedgang på 13 øre pr. time.

1922
Lockout i Jern- og Metalindustrien fra 14. februar til 10. april. Slutter med lønreduktion på 15 procent. Betydelig arbejdsløshed.

1925
Dansk Lokomotivmandsforbund ind i CO. Lockout på hele arbejdsmarkedet fra 18. marts til 8. juni. Arbejdsgiverne kræver 10 procents lønreduktion. Lønnen hæves med 6 øre pr. time.

1926
I.A. Hansen dør og efterfølges som formand af Johs. Kjærbøl.
Tillidsmændene opnår særligt opsigelsesvarsel på 2 måneder. Værkstedstekniske samråd – forløber for samarbejdsudvalgene – indføres.

1928
Fællestillidsmanden ”legaliseres” og får særligt arbejdsområde.

1931
Efter forhandlinger mellem Centralorganisationen og Sammenslutningen indføres 6 dages ferie med løn i ”Jernet”.
 
1933
Stauning-regeringen forlænger alle overenskomster i et år og stopper dermed arbejdsgivernes varslede lockout, hvis formål var en lønreduktion på 20 procent.

1935
Johs. Kjærbøl bliver handelsminister og afløses som formand af Peter Andersen.

1936
Kobbersmedeforbundet ind i CO.

1937
Centralorganisationen fejrer 25 år.  8 forbund med tilsammen 39.640 medlemmer er tilsluttet.

1938
Ferieloven med ret til 14 dages betalt ferie gennemføres. Lovens ophavsmand var den tidligere former, socialminister Ludvig Christensen, medstifter af Centralorganisationen.

1940-45
Danmark besat af det nazistiske Tyskland. Aktionsretten lammet.

1943
Første kendelse fra arbejds- og forligsnævnet om dyrtidstillæg. ”Jernets” bevægelige lønsystem står sin prøve og sikrer gennemsnitligt 25 øre pr. time ud over dyrtidsreguleringen.

1944
Peter Andersen går af p.g.a. alder. Ny formand bliver Hans Rasmussen.

1945
Blik- og Rørarbejderforbundet og Guld- og Sølvvarearbejderforbundet ind i CO.

1946
Mangel på faglært arbejdskraft. Arbejdsgiversammenslutningen forsøger at stavnsbinde folk til virksomhederne, men et cirkulære herom stækkes af Arbejdsretten.
Snedkerforbundet ind i CO.

1947
Dansk Skibstømrerforbund og Rigger- og Sejlmagerforbundet samt Malerforbundet ind i CO.

1948
Arbejdstiden på 3. skiftehold nedsættes til 42 timer. Løn under sygdom efter anciennitet sikres.
Drejerforbundet, Tømrerforbundet, Træindustriarbejderforbundet, Sadelmager- og Tapetserer-forbundet, Karetmager- og Karrosseriarbejderforbundet ind i CO.

1949
Dansk Arbejdsmands Forbund (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) ind i CO.

1950
De første opsigelsesvarsler gennemføres i ”Jernet”.

1951
Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund ind i CO, der med 22 medlemsforbund når sit højeste antal tilsluttede forbund.

1952
Ferien udvides til 3 uger i Jernindustrien (l ovfæstet i 1953).

1954
Løn for ”skæve” helligdage”.

1956
Efter mere end fire ugers storkonflikt med stop for benzin og olie, skibsfart, aviser og industrien forkaster arbejderne et mæglingsforslag fra forligsmanden. H.C. Hansens regering ophøjer forslaget til lov og stopper konflikterne. Det resulterer i voldsomme protester og kæmpe demonstrationer foran Christiansborg.
Opsigelsesbestemmelserne i ”Jernet” forbedres og sygelønsordningen indføres.

1958
CO får gennemført arbejdstidsforkortelse til 45 timer om ugen. Kommer efterfølgende til at gælde hele arbejdsmarkedet.

1961
Overenskomstforslagene i ”Jernet” og transportområdet bliver forkastet. Efter næsten 3 ugers konflikt bliver et nyt og lidt ændret mæglingsforslag vedtaget. Arbejdstiden nedsættes til 42 timer også på 2. skiftehold. Opsigelsesvarslerne for arbejdere og for tillidsmænd forlænges. Bedre ferie- og søgnehelligdagsløn. På transportområdet bliver konflikten stoppet ved lovindgreb.

1962
Centralorganisationen markerer 1. juli sit 50 års jubilæum med udgivelse af bogen ”50 år i Metal”. Medlemstal i CO: 148.535.
 Funktionærforbundet ind i CO.
Paulus Andersen ansættes som lønsystemkonsulent i Centralorganisationen. CO’s formand Hans Rasmussen konstitueres som fungerende formand for Socialdemokratiet ved Viggo Kampmanns afgang som statsminister. J.O. Krag bliver ny statsminister.

1963
Sammenbrud i overenskomstforhandlingerne, hvor arbejdsgiverne åbenlyst stilede mod konflikt for at fremprovokere et politisk indgreb. Den såkaldte helhedsløsning med særlige lavtlønstillæg, pris- og avancestop, udbyttebegrænsning og en række sociale forbedringer. ATP-ordningen gennemføres fra 1. april 1964. CO’s formand Hans Rasmussen var socialdemokratisk ordfører i Folketinget.
Smedeforbundet fejrer 20. august 75 års jubilæum.

1965
Begrebet indkomstpolitik bliver centralt i overenskomstforhandlingerne.
Ved overenskomstfornyelsen nedsættes arbejdstiden med 1 time til 44 timer ugentlig fra 1. marts 1966 med kompensation på 15 øre pr. time for faglærte mænd, 11 øre for kvinder og 6 øre for ungarbejdere.
Mindstebetalingen for de tre grupper forhøjes over 2 år med 63 øre, 52 øre og 25 øre. Tidlønstillæg på 25 øre. Arbejdstid på holddrift 42 timer på 2. og 3. skift fra marts 1966. Aftale om korttidsbeskæftigelse af kvinder i jern- og metalindustrien. Glasarbejderforbundet ind i CO.

1966
Medlemstallet i Centralorganisationen: 161.623.
1967
Overenskomstfornyelse: Arbejdstiden ned med 1 1⁄2 time fra 1. juni 1968. Kompensation 30 øre for mænd, 22 øre for kvinder og 10 øre for ungarbejdere. Mindstebetalingen op over to år med 54 øre. Dyrtidstillæg forhøjes til 20 øre pr. tre points. Der indføres 35 dages opsigelsesvarsel efter 8 års ansættelse og beskyttelse af tillidsmandens stedfortræder.
Et strukturudvalg i CO foreslår etableret et selvstændigt sekretariat med en daglig leder.

1969
Overenskomstfornyelse: Mindstebetalingen op med 75 øre. Tidlønstillæg over 2 år på 40 øre til mænd, 32 øre til kvinder og 25 øre til ungarbejdere. Forskellen mellem mænds og kvinders dyrtidstillæg udlignes. Arbejdstiden ned med 3/4 time til 41 3/4 time fra september 1970. Tillidsmandsbeskyttelse 4 måneder mod før 3.
CO får 1. april selvstændigt sekretariat med sekretær i Smedeforbundet Charles Hansen som daglig leder og næstformand.
 
1971
Overenskomstfornyelse: 4 ugers ferie, fuldt ud fra 1973. Arbejdstidsforkortelse på 2. og 3. skiftehold til 40 timer ugentlig. Forhøjelse af ATP-pensioner og -bidrag. Udbygget tillidsmandsbeskyttelse: 5 måneder efter 5 års anciennitet. Hidtil største forhøjelse af mindstelønningerne: 131 øre for mænd,  165 øre for kvinder. Ligeløn forbedres. Ens tillægsbetalinger for mænd og kvinder.

1972
Ved en folkeafstemning siger et flertal ja til dansk medlemskab af EF fra 1. januar 1973. J.O. Krag går af og overlader statsministerposten til formanden for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund – og medlem af CO’s centralledelse – Anker Jørgensen.

1973
Overenskomstforhandlingerne ender i konflikt. 14 dages strejke i Metalindustrien efter at arbejds-giverne afviste forligsmandens mæglingsskitse. Konflikten afsluttes med et mæglingsforslag, hvorved Centralorganisationen som første faglige organisation slår igennem med ligeløn for  mænd og kvinder. 40 timers arbejdsuge fra 1. december 1974.
Arbejdstiden på 2. og 3. skift ned til 38 timer ugentlig. Dyrtidsportionerne op fra 30 til 40 øre pr. time. 120 dages opsigelsesvarsel for 50-årige med 15, senere 12 års anciennitet.
Hans Rasmussen fratræder 26. april efter 29 år på formandsposten i CO. Metals formand Paulus Andersen vælges til ny formand for CO.

1975
Overenskomstfornyelse ved regeringsindgreb. Den automatiske dyrtidsregulering, som arbejdsgiverne krævede fjernet, bevares med januar 1975=100. Dyrtidsportionerne forhøjes fra 40 til 60 øre pr. time og bliver ens for alle – arbejdere, funktionærer og tjenestemænd. Der gives lavtlønstillæg på 80 øre pr. time over 2 år. Overenskomstløsningen kombineres med avancestop, udbyttebegrænsning og regulering af rentemarginal.
Dansk Metalarbejderforbunds kongres vedtager med 335 stemmer imod 65 at udmelde forbundet af Centralorganisationen af Metalarbejdere angiveligt for at lægge pres på en organisatorisk strukturændring frem mod industriforbund.
Paulus Andersen fratræder 1. december som CO-formand. Han efterfølges af formanden for Guld- og Sølvvarearbejdernes Forbund, Verner Andersen. CO har nu 11 medlemsforbund, idet blikkenslagerne, skibstømrerne og karetmagerne melder sig ud sammen med Metal.

1976
Udmeldelserne bliver effektive fra 1. april 1976. Tilbage i CO er 11 forbund med 86.000 medlemmer. CO flytter 1. februar fra Vester Søgade 12 til kontorer i SiD’s ejendom, Nyropsgade 30.
1977
CO og Dansk Metal etablerer fælles OK-forhandlinger. Overenskomstfornyelse: Arbejdsgivernes angreb på det bevægelige lønsystem og dyrtidsregulering afvises. Mindstebetaling for voksne arbejdere op med 280 øre over 2 år. Der indføres en såkaldt garantiløn på mindst 29 kroner ved timeløns-arbejde (+ dyrtidstillæg). Feriegodtgørelsen forhøjes fra 9,5 til 10 procent. Bedre opsigelsesregler. Mæglingsforslag, som arbejdsgiverne forkaster, ophøjes til lov.

1978
Georg Poulsen afløser Paulus Andersen som formand for Dansk Metal.

1979
Overenskomstfornyelse i to tempi:  5.-6. februar opnås enighed i ”Jernet” om specielle spørgsmål: Bedre tillidsmandsbeskyttelse, begrænsning af overarbejde, længere opsigelsesvarsler. I øvrigt  – efter omfattende strejkevarsler – overenskomstløsning ved politisk indgreb: Ferieforlængelse til 5 uger, feriegodtgørelse til 12 1⁄2 procent. Dyrtidsreguleringen fastholdes uændret, to dyrtidsportioner pr. 1. september 1979 ”indefryses” – senere i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lavtlønsforbedringer inden for en ramme på 225 millioner kroner.
Hardy Hansen vælges til formand for SiD, efter at to SiD-formænd, Erik Bording og Knud Ellegaard, begge døde i løbet af 1979.

1980
Dansk Metalarbejderforbund og Blik- og Rørarbejderforbundet genindtræder 1. februar i CO, og forbundsformand Georg Poulsen, Dansk Metal, vælges 1. april til ny CO-formand.

1981
De centrale OK-forhandlinger. ”Jernets” organisationer klarer selv forhandlingerne. Arbejdsgiverkrav om lønstop og bortfald af automatisk dyrtidsregulering afvises. Mindstebetalingen op med 255 øre. Generelt timelønstillæg på 90 øre, 40 øre til akkorder. Løfteparagraffen suspenderes i 10 måneder. Enighed om forhøjelse af ATP-bidrag og – pensioner. Betalt frihed ved børns 1. sygedag. Søgnehelligdagsbetaling forhøjes med 1⁄2 procent. Opsigelsesvarsel på 90 dage for 50-årige med 9 års anciennitet.

1982
Statsminister Anker Jørgensens socialdemokratiske regering giver op og overlader magten til den konservative Poul Schlüter og hans borgerlige firkløver-regering (V, K, CD og KRF).
CO’s sekretariat flytter tilbage til Metalarbejderforbundets bygning på sin gamle adresse Vester Søgade 12, 2. sal. SiD’s repræsentanter i centralledelsen stemte imod formandens beretning, da tilbageflytningen var en del af beretningen.

1983
De centrale OK-forhandlinger. Generelt timelønstillæg på 110 øre. Mindstebetalingen forhøjes med 440 øre over de to overenskomstår. Etablering af Jern- og Metalindustriens Uddannelsesfond betalt med et arbejdsgiverbidrag på 5 øre pr. arbejdstime. Det bevægelige lønsystem begrænses til 1 tidslønsændring i 1. overenskomstår og 2 i andet overenskomstår, for akkordernes vedkommende til 1 forhandling pr. år. Der indføres en tilføjelse til indledningen (præamblen) i løfteparagraffen, hvorefter arbejdsgiverorganisationen og virksomhederne er berettigede til at begrænse den samlede lønudvikling i den enkelte virksomhed.

1985
Regeringen griber ind i OK-forhandlingerne og dekreterer en ramme på lønstigningerne i første overenskomstår på 2 procent og på 1,5 procent i andet overenskomstår. Desuden nedsættes ar-bejdstiden med 1 time pr. 1. december 1986. Ændringen i præamblen om lønstyring bibeholdes. Der gennemføres en bunden opsparing for skatteydere med skattepligtige indkomster over 150.000 kroner.
Med Jernets Arbejdsgiverforening aftales, at arbejdstidsforkortelsen kan gennemføres med nedsættelse af den daglige arbejdstid med 12 minutter eller 1 time om ugen eller fortsat 40 timers ar-bejdsuge med ”opsparing” af arbejdstidsforkortelsen over en 6 måneders periode til samlet frihed. Regeringsindgrebet fører til omfattende demonstrationer foran Christiansborg.
Jens Beck-Lauritzen bliver 1. januar ny næstformand og daglig leder i CO efter Charles Hansen.

1987
Overenskomstforhandlingerne gennemføres ved decentrale forhandlinger: 4-årig OK. Arbejdstiden nedsættes med en halv time pr. 1. september i hvert af de fire overenskomstår 1987, 1988, 1989 og 1990 - til 37 timer. Mindstebetalingen forhøjes pr. 1. marts 1987 med 6,30 kr. til 55,00 og fra 1988 til 58,00. Samtidig aftales Midtvejsforhandlinger om alle satser. Præamblen i løfteparagraffen bibeholdes, og adgang til lokal lønforhandling begrænses til 1 gang pr. overenskomstår. De lokale afdelingsrepræsentanter sikres adgang til virksomhederne. Lærlingelønningerne forhøjes kraftigt. Samtlige tillægssatser forhøjes med 20 procent. ATP-bidraget fordobles over 2 omgange. Et flertal af CO-medlemmerne stemte nej til aftalen (Nej: 53.862 - Ja: 51.606), men i kraft af sammenkæd-ning af samtlige mæglingsforslag og forligsmandslovens 35 pct. regel blev konfliktvarslerne ikke effektive.
Centralorganisationen markerer sit 75 års jubilæum den 1. juli og udsender bogen ”CO-Metal - Op til 75”.
 
1988
Forretningsfører Jørn Larsen, 34 år, SiD, ansættes som faglig sekretær i CO 1. november.

1989
CO er vært ved det internationale metalarbejderforbunds (IMF) 27. verdenskongres i København. Det er 4. gang IMF holder kongres i København (1920 -1930 - 1947 - 1989). Marcello Malentacchi vælges til ny generalsekretær for IMF. Dronning Margrethe besøger for første gang en arbejderkongres.

1991
Overenskomstforhandlingerne gennemføres ved decentrale forhandlinger, og efter erfaringerne fra 1987- 91 aftales en 2-årig overenskomst. Der er enighed om at 2. afsnit i præamblen vedr. arbejdsgivernes lønstyringsadgang bortfalder ved overenskomstens udløb. Altså en normalisering af lønsystemet fra næste overenskomstperiode.
Fra 1. januar 1993 etableres en pensionsordning for samtlige medlemmer beskæftiget i jernindu-strien. Alle med 9 måneders anciennitet i virksomheden får ret til 1 uges frihed til efteruddannelse samt 2 ugers fuld løn ved tilskadekomst på arbejdspladsen.
Georg Poulsen går af som formand for Dansk Metal og afløses af Max Bæhring, der efterfølgende også bliver formand for CO.
 
1992
Jens Beck-Lauritzen afgår som næstformand i CO for at blive direktør i Industriens Pension. En ny ledelsesstruktur betyder, at gruppeformand Willy Strube, SiD, bliver ny næstformand, mens Verner Elgaard, hidtidig faglig sekretær i Dansk Metal, bliver organisationssekretær og daglig leder i CO 1. februar.
CO-Metal fylder 80 år og skifter navn til CO-industri – Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Det sker med 11 forbund og 310.000 tilmeldte medlemmer i ryggen. Poul Nyrup Rasmussen overtager formandsposten i Socialdemokratiet efter kampvalg mod Svend Auken.
Aase Dybart 47 år, KAD, bliver ansat som faglig sekretær i CO-industri 1. august.

1993
Aftalen mellem CO-industri og Dansk Industri om en arbejdsmarkedspensionsordning træder i kraft 1. januar. Virksomheder, som er medlem af DI, indbetaler 0,9 procent af den samlede lønsum for hver ansat som er tilsluttet CO-industri til pensionsordningen. Virksomheden betaler 2/3 og de ansatte 1/3.
Overenskomstforlig: Fra 1. juli 1994 lægges yderligere 1,2 pct. på pensionen. Fem overenskom•ster bliver til én. Fremover vil én og samme overenskomst fastlægge løn- og arbejdsforhold for størsteparten af CO-industris medlemmer.
Arbejdsgivernes mulighed for lønstyring falder bort. De lokale lønforhandlinger skal foregå med udgangspunkt i situationen på den enkelte virksomhed. Enhver form for lønstyring, åbent eller skjult, er i strid med overenskomsten, og der vil blive kørt fagretlige sager, hvis der er dokumentation for, at DI blander sig i de lokale forhandlinger.
Willy Strube, næstformand i CO-industri og gruppeformand i SiD’s Fabriksgruppe, bliver formand for Industriens Pension.
Poul Schlüters regering bliver fældet af Tamil-skandalen og må overlade magten til en S-R-CD-KRF-regering under Poul Nyrup Rasmussen (S).
 
1994
Teknisk Landsforbund optages som medlem af både LO og CO-industri. Dansk Arbejdsgiverforening og LO skal på økonomisk slankekur, og der skæres drastisk ned på antallet af medarbejdere i hoved-organisationerne. I stedet overføres ressourcer til kartellerne.
Max Bæhring vælges til formand for skibsværftsudvalget i IMF.
Dansk Industri og CO-industri kan se det første hold uddannede vejledere fra det fælles SUM-projekt gå i marken. (SUM: Strategisk Udvikling af Medarbejdere – er en metode til kortlægning af jobfunktioner og uddannelsesbehov i de enkelte virksomheder).
Peter Rimfort, 36 år, Teknisk Landsforbund, ansættes som faglig sekretær i CO-industri 1. april.
Aksel B. Simonsen, 50 år, SiD, ansættes som faglig sekretær i CO-industri 1. juni.
Benny Jensen, 53 år, LO, ansættes som samarbejdskonsulent i CO-industri 1. september.

1995
En kompliceret OK-situation løses ved, at CO-industri og Dansk Industri indgår en 3-årig aftale. Den slår hul på HK’ernes landsoverenskomst, idet HK/Industris medlemmer omfattes af en særlig funktionæroverenskomst mellem CO og DI.
Overenskomstfornyelsen byder desuden på en række sociale forbedringer: 14 ugers barselsorlov for kvinder og 2 ugers fædreorlov med løn, fuld løn under sygdom i op til fire mod før to uger, forhøjelse af pensionsbidrag og af ATP-bidrag, løn under efteruddannelse, hvor deltagelsen er en virksomhedsbeslutning.
Medarbejderne får større indflydelse på egen arbejdstid, idet afvigelse af 37-timers ugen kun, inden for visse rammer, kan gennemføres, hvor der er enighed mellem parterne på den enkelte arbejds-plads. Ansatte i vikarbureauer skal arbejde på overenskomstmæssige vilkår, når de kommer ind på industriens virksomheder. Overenskomstparterne etablerer fælles beskæftigelsesudvalg i de enkelte amter. Mindstebetalingssatsen forhøjes først til 73,05 og derefter til 74,80 kroner, ligesom andre satser forhøjes.
CO-Magasinet udkommer fra januar 1995 nu som månedsblad – før 4 gange årligt – og belønnes med SAFT-prisen. CO og DI udsender multimedieprojektet ”Zapp til Europa”.
Hans Fluger, hidtidig sekretariatschef i Dansk Metal, vælges til generalsekretær i den europæiske metalarbejderføderation EMF. EU-Kommissionens formand Jacques Santer taler for 700 indbudte gæster ved et dialogmøde arrangeret af CO-industri og Det Fri Aktuelt.
Jesper Kragh-Stetting, 31 år, bliver 1. juli 1995 ansat som EU-konsulent, senere juridisk konsulent i CO.
Medlemstal 1. januar 1995: 333.607.
 
1996
CO-industri indleder offensiv for at få flere medarbejdere i virksomhedsbestyrelserne. Der er kun valgt medarbejderrepræsentanter til A/S-bestyrelserne i godt og vel en tredjedel af de virksomheder, hvor der lovmæssigt er ret til det.
CO indleder kampagne for at sikre de bedst mulige aftaler om ESU, Europæiske Samarbejdsudvalg, i koncerner med virksomheder i flere EU-lande.
Et af de væsentligste CO-arbejdspladsforsøg - et samarbejde mellem klubberne efter CO-model - lider skibbrud, da Metal-klubben på Grundfos i Bjerringbro melder sig ud af fællesklubben.
DI og CO beklager manglen på en struktur-reform i hovedstaden – hvor lukningen af B&W’s skibsværft er med til at underminere den industrielle beskæftigelse.

1997
CO-industri ser til fra sidelinjen, mens det øvrige offentlige og private arbejdsmarked forhandler nye 1-, 2- og 3-årige overenskomster. CO-industri udbygger sin internationale indsats og overtager en koordinering af forbundenes indsats inden for en række internationale faglige samarbejdsorganer.
CO og DI udgiver fælles materiale om etnisk ligestilling.
Jens Bundvad, 45 år, DM, ansættes som international sekretær i CO 1. februar.
Journalist Bjarne Kjær, 56 år, Fagbladet, bliver 1. november ny informationschef i CO-industri og redaktør af CO-Magasinet.
Medlemstal 1. januar 1997: 330.439.
 
1998
En af de vanskeligste overenskomstforhandlinger nogensinde ender i en 11 dages lang storkonflikt, der bliver stoppet ved et regeringsindgreb. Allerede fra starten på forhandlingerne lægger Dansk Industri op til dramatik med krav om en nulløsning samtidig med, at virksomhederne har rekord-overskud.
Midt i en i forvejen meget vanskelig OK-forhandling udskriver regeringen folketingsvalg til den 11. marts. Alt tegner til, at de borgerlige vil vinde valget og Venstres leder Uffe Ellemann-Jensen blive ny statsminister, men da de sidste stemmetal er talt op står det klart, at Poul Nyrup Rasmussens SR-regering overlever. Efter valget genoptages OK-forhandlingerne i forligsmandens regi. Det ender i en aftale, der indgår i et samlet mæglingsforslag. Det bliver forkastet ved en urafstemning og udløser storkonflikten.
Af CO-industris medlemmer stemte 57,9 procent imod og 41,8 procent for.
Ved regeringsindgrebet i storkonflikten fastholdtes de væsentligste dele af DI-CO-aftalen. Dog blev pensionsbidraget for arbejdsgiverne sat 0,4 pct. ned, og der blev indført 1 feriefridag og børnefridage. Det samlede resultat betød forhøjelse af genetillæg med 8,5 pct., forhøjelse af pensionsbidraget med 0,5 pr. 1. juni 1998 og 0,9 pct. 1. juni 1999 til 5,3 pct. for arbejdere og 4,4 for funktionærer. Løn under barsel forhøjes fra max. 95 kr. pr. time til 115 kr. og for funktionærer fra 15.232 til 18.438 kr. månedligt. Arbejdstiden for 2. og 3. skift sættes ned fra 35 til 34 timer pr. 4. oktober 1999. Juleaftensdag bliver betalt fridag. Der indføres en feriefridag med fuld løn for ansatte med mindst 9 måneders anciennitet. Ansatte med 6 måneders anciennitet og hjemmeboende børn under 14 år får ret til 2 fridage (børnefridage) i 1998 og 3 i 1999. Mindstelønnen hæves med 2 gange 2 kroner til i alt 80,40 kr. Den normale arbejdstid skal lægges mellem 6 og 18. Under forud•sætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige arbejdere eller grupper af arbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode.
Ole Larsen, 43 år, SiD, ansættes 1. december som konsulent i CO.
Medlemstal 1. januar 1998: 330.396.
 
1999
CO overtager fra årsskiftet arbejdsmiljøområdet for omkring 450.000 ansatte i industrien, og det nye I-BAR’s sekretariat bliver for lønmodtagersiden placeret i CO-industri.
Faglig sekretær Michael Jørgensen, 38 år, SiD, bliver ansat som miljøsekretær og konsulent Keld Høgh, 47 år, SiD, som miljøkonsulent i CO.
SiD flytter godt 14.000 medlemmer fra det tidligere Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, nu SiD - Beklædning & Textil, fra HTS-Kartellet til CO-industri, hvor det samlede medlemstal hermed kommer op på 338.000.
CO-industri er vært for EMF’s første kongres i København i juni under mottoet ”A New Deal for Europe”. Her vælges Reinhard Kuhlmann til ny generalsekretær.
Som led i en fælles europæisk aktionsdag for at redde de sidste europæiske værfter opfordrer CO’s formand Max Bæhring Folketing, Europa-Parlamentet og regeringen til at stoppe Sydkoreas dum-ping ved byggeri af nye skibe.
Medlemstal 1. januar 1999: 338.241.
 
2000
CO-industri og Dansk Industri indgår 22. januar en 4-årig overenskomst: Den 6. ferieuge gennem•føres i form af 5 feriefridage. Den hidtidige ene feriefridag og de tre børnefridage afløses af fem feriefridage for samtlige ansatte med mindst 9 måneders anciennitet – fire feriefridage fra 2. maj 2001 og fem feriedage fra 2. maj 2003. Pensionsbidraget forhøjes 1. juli i hvert af de fire år med 1,0, 0,3, 1,2 og 1,2 til i alt 9,0 pct. for timelønnede og 8,1 pct. for funktionærer. Løn under 14 ugers barsel og 2 ugers fædreorlov forhøjes 1. maj 2000 til 120 kr. pr. time og til fuld løn fra 1. maj 2003. For funktionærer fra 18.438 kr. til 19.240 kr. månedligt og fra 1. maj 2003 til fuld løn.
Løn under sygdom udvides 1. juli 2000 fra 4 til 5 uger. Løn ved barns første sygedag ændres 1. juli 2000 til fuld løn. Mindstebetalingen forhøjes med 2 kr. hver 1. marts 2000, 2001, 2002 til i alt 86,40. Mindstebetaling for lærlinge og elever forhøjes 1. marts 2000 med 5 procent og 1. marts 2001 og 1. marts 2002 med 4 procent. Genetillæg forhøjes med 5 procent 1. marts 2000 og 2 procent 1. marts 2002. Satser, mindstebetaling m.v. genforhandles i januar 2003 uden konfliktret.
Den normale arbejdstid kan placeres kl. 6-18 uden der skal betales genetillæg. Lokal enighed er fortsat forudsætning for varierende ugentlig arbejdstid. Forsøgsvis kan åbnes op for at overenskomstens bestemmelser kan fraviges, hvis der er enighed om det på den enkelte arbejdsplads og aftalen kan godkendes af overenskomstparterne.
CO-industri og Dansk Industri etablerer regionalpolitiske udvalg i alle amter. De afløser de tidligere beskæftigelsesudvalg.
CO-industri vinder de første sager i Afskedigelsesnævnet om fyring af ældre medarbejdere med mange års anciennitet. Bl.a. får tre tidligere ansatte fra Thrige Electric i Odense en samlet godtgørelse på 260.000 kroner for urimelig afskedigelse.
Op til afstemningen om Danmarks deltagelse i euroen iværksætter CO-industri og DI en landsomfattende oplysningskampagne. Ved folkeafstemningen den 28. september 2000 siger 53,2 procent nej og 46,8 procent ja til euroen.
Industriens Pension beslutter at indføre en engangsydelse ved kritisk sygdom.
DONG indgår en fireårig overenskomst med CO-industri og i sidste øjeblik afværges en truende konflikt.
Telekommunikationsforbundets kongres beslutter, at forbundet søger optagelse i CO-industri.
Tillidsrepræsentant Claus Krogh Hansen, 32 år, DM, bliver ansat i CO som lønkonsulent 1. juli.
Medlemstallet 1. januar 2000: 330.948.
 
2001
Dansk El-Forbund fortsætter som et selvstændigt forbund. Ved en urafstemning stemte 55,4 procent nej og 44 procent ja til en fusion med Dansk Metal.
CO-industri udsender i samarbejde med FAOS rapporten ”Fremtidens overenskomster i decentraliseringens tegn”.
Socialdemokratiet taber 11 mandater ved folketingsvalget og overhales for første gang siden 1920 af Venstre som Danmarks største parti. Poul Nyrup Rasmussen går af som statsminister og afløses af Anders Fogh Rasmussen og hans VK-regering støttet af Dansk Folkeparti.
Børge Frederiksen, 52 år, bliver ny gruppeformand for SiD’s Industrigruppe og ny næstformand i CO-industri samt ny formand i Industriens Pension efter Willy Strube, der begår selvmord efter afsløring af fusk og bedrageri mod SiD.
CO-industri og Dansk Industri indgår aftale om psykisk arbejdsmiljø.
Flertal på kongres i HK/Industri siger nej til sammenlægning med HK/Service.
Telekommunikationsforbundets medlemmer siger ved en urafstemning ja til tilpasning af Landsoverenskomsten til Industriens Funktionæroverenskomst og dermed også medlemskab af CO-industri. Med sine godt 11.000 medlemmer bliver TKF det 12. forbund i CO-industri.
CO-industris sekretariat får ny struktur. Jørgen Juul Rasmussen bliver ny souschef, faglig sekretær Jørn Larsen ny områdeleder for det fagretlige område, faglig sekretær Peter Rimfort bliver områdeleder for det organisatoriske område, miljøsekretær Michael Jørgensen bliver områdeleder for miljøområdet og informationschef Bjarne Kjær områdeleder for informationsområdet.
Dagbladet AKTUELT lukker efter 130 år, og derved slutter en epoke i dansk fagbevægelse.
CO-industri og Dansk Industri indgår aftale, der giver mulighed for at overføre ferie fra et ferieår til et andet.
Kvindeligt Arbejderforbund fejrer 100 års jubilæum.
Faglig sekretær i Teknisk Landsforbund Peter Dragsbæk, 47 år, ansættes i CO-industri som projekt-medarbejder.
Medlemstal 1. januar 2001: 315.479.
 
2002
CO-industri og Dansk Industri udarbejder edb-program til udarbejdelse af skifteholdsplaner.
Lønkonsulent Finn Jakobsen forlader CO-industri efter 14 år for at gå på efterløn.
CO-industri fejrer 90 års jubilæum med udgivelse af jubilæumsbogen ”Ingen ting kommer af ingen-ting”.
Folketinget vedtager VK-regeringens deltidsindgreb med støtte fra Dansk Folkeparti trods omfattende protester fra en lang række arbejdspladser.
CO-industri og Dansk Industri indgår aftale om pension til fleksjobbere. Målet er at rydde en væsent-lig hindring for det rummelige arbejdsmarked af vejen.
Souschef Jørgen Juul Rasmussen bliver ny næstformand i Dansk El-Forbund og forlader CO-industri.
CO-industri starter arbejdet med at få sat en obligatorisk helbredskontrol af natarbejdere i system.
CO-industri og Dansk Industri præsenterer et fælles nyt lønsystem for industrien, Plusløn, med funktionsløn som en ny fælles overbygning på lønsystem for timelønnede og funktionærer.
Medlemstal 1. januar 2002: 324.281.
 
2003
Henrik Kjærgaard, 40 år, ansættes som ny faglig sekretær i CO-industri 1. januar. Han bliver senere udpeget til ny souschef i CO.
CO-industri og Dansk Industri indgår aftale, der skal hjælpe langtidsledige, indvandrere og folk med nedsat arbejdsevne til at få job i industrien.
VK-regeringen fremsætter forbud mod eksklusivaftaler. Landbruget, advokater, dyrlæger og læger omfattes ikke af lovindgrebet. Forbudet vil føre til mere splid og ballade på virksomhederne, mener en lang række tillidsrepræsentanter.
LO’s ekstraordinære kongres vedtager et nyt værdigrundlag for et nyt LO, aftale om løsning af grænsekonflikter og en ny ledelsesstruktur i LO.
CO-industri og Dansk Industri indgår aftale om ændringer i mindsteløn, tillæg for skiftehold og forskudt tid, overarbejde og øvrige tillæg samt elev- og lærlingelønninger. Satserne forhøjes generelt med 3 procent 1. marts 2003.
CO-industri præsenterer ”FLOT-projektet – fleksible organisationer og tillidsrepræsentantens nye rolle”. Der er tale om en samlet ”værktøjskasse”, der viser, hvordan man etablerer teamarbejde og selvstyrende grupper.
CO-industri og Dansk Industri foreslår i fælles forslag til reform af den offentlige sektor, at amterne nedlægges og at antallet af kommuner skæres drastisk ned.
Ekstraordinær kongres i Dansk Metal siger ja til sammenlægning af Dansk Metal og Telekommunikationsforbundet.
HK/Industri og HK/Service lægges sammen til HK/Privat.
1. juli 2003: Det samlede pensionsbidrag til Industriens Pension stiger til 9,0 procent for ansatte omfattet af Industriens Overenskomst og til 8,1 pct. for ansatte omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.
Thorkild E. Jensen vælges til ny formand for Dansk Metal efter Max Bæhring og bliver ny formand for CO-industri 29. september.
CO-industri får helt ny hjemmeside.
CO-industri holder otte optaktsmøder med omkring 1.500 tillidsrepræsentanter forud for overens-komstforhandlingerne i 2004.
Tillidsrepræsentant Nelly Johnsen, 50 år, Danfoss, ansættes som ny lønkonsulent i CO 1. december 2003.
Medlemstal 1. januar 2003: 318.438.
 
2004
Blandt CO-industris hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne er udbygning af pensionen, forlængelse af perioderne med fuld løn under barsel, forhøjelse af lærlingenes og ungarbejdernes løn og satsforhøjelser.
Efter mere end 30 timers uafbrudte forhandlinger indgår CO-industri og Dansk Industri ny 3-årig OK-aftale med forbedringer af pension, barsel, sygeløn, løn under børns hospitalsindlæggelse, ny efteruddannelse ved fyringer, forhøjelse af mindsteløn, genetillæg og lærlinge- og elevlønninger og indførelse af konfliktløsningsmøder.
Susanne Jul Brandenborg, 28 år, ansættes 1. marts som projektkonsulent i CO.
CO-Magasinet kommer i nyt format og nyt layout.
Poul Nyrup Rasmussen går af som S-formand og afløses af Mogens Lykketoft.
Stort flertal i industrien stemte ja til de nye overenskomster.
SiD og KAD vedtager på ekstraordinære kongresser at slå de to forbund sammen.
Den udvidede barselsorlov træder i kraft 1. juli.
Undersøgelse fra Handelshøjskolen viser, at de medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelserne i aktieselskaberne har indflydelse.
Medlemstal 1. januar 2004: 314.787.
 
2005
KAD og SiD bliver 1. januar til 3F og største medlemsforbund i CO med 139.200 (1. jan. 2005) medlemmer.
Ved folketingsvalget 8. februar taber S 5 mandater og VK-regeringen fortsætter trods tab til V på 4 mandater. Mogens Lykketoft afløses af Helle Thorning-Schmidt som ny S-formand efter kampvalg ved en urafstemning mod Frank Jensen.
CO indleder kampagne for at få de internationale regler og vejledninger for virksomhedernes sociale ansvar gjort tilgængelige, så tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte og SU-medlemmer kan tage spørgsmålene op med virksomhedernes ledelser.
Antallet af beskæftigede i industrien faldt fra 2002 til 2003 med 17.467.
CO-industris forretningsudvalg indstiller forhandlingssekretær Arne Sørensen, 48 år, 3F, til ny daglig leder af CO-industri fra 1. september 2005. Han afløser organisationssekretær Verner Elgaard, der har været leder af CO siden 1992.
CO og DI forbereder optaktsmøder om den ny EU-traktat. En planlagt dansk folkeafstemning bliver aflyst efter nej til traktaten ved afstemninger i Frankrig og Holland.
Afdelingsformand Dennis Jensen, 45 år, Dansk Metal Bornholm, bliver 1. juni ansat som ny faglig sekretær i CO-industri. Han afløser Aase Dybart, der går på pension efter 13 år i CO.
CO-industri giver økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med lukning og udflytning af virksomheder.
Medlemstal 1. januar 2005: 306.511 – Medlemstal 1. april 2005: 326.289.

2006
CO-industri starter analyse af de faglige fællesklubbers arbejde. Målet er at få belyst, hvordan fremtiden udvikler sig for fællesklubbernes arbejde og hvilken tværfaglig indsats der er behov for.
Rapport fra EU’s statistiske kontor viser, at de danske lønstigninger fra 2004 til 2005 er blandt de laveste i Europa.
CO-industri og Dansk Industri foreslår på klimakonference flere investeringer i miljøprojekter i udlandet.
MAN B&W Diesel danner første Europæiske Selskab med bistand fra CO.
CO-industri opretter web-panel for tillidsrepræsentanter. Det skal bl.a. bruges til at undersøge, hvordan tillidsrepræsentanterne i industriens virksomheder bruger de forskellige dele af industriens overenskomster.
De ansatte i industrien foretrækker egen bil til og fra arbejde, viser CO-DI-undersøgelsen ”Trafikal Mobilitet”.
CO starter en række fyraftensmøder, hvor flere hundrede tillidsrepræsentanter får ny inspiration til at skabe mere spændende og produktive arbejdspladser med Lean.
Sammen med DI starter CO projekt om at få sygefraværet ned.
I både Tyskland og Norge afværges truende storkonflikter med nye overenskomster.
110.000 demonstrerer landet over mod Fogh-regeringens udspil til ”velfærdsreformer”.
Samarbejdskonsulent Benny Jensen forlader CO efter 12 år for at gå på pension.
Faglig sekretær i HK/Privat Jesper Schmidt Sørensen, 48 år, ansættes 1. april som ny faglig sekretær i CO.
Cand. jur. Stephan Agger, LO, 37 år, ansættes som ny juridisk konsulent i CO.
Informationschef/redaktør Bjarne Kjær forlader CO efter ni år for at gå på pension.
Journalist Linda Hansen, Ritzaus Bureau, 45 år, ansættes som ny kommunikationschef i CO.
Teknisk Landsforbund vælger Gita Grüning som ny formand efter Ole Skals Pedersen. Dansk El-Forbund vælger Jørgen Juul Rasmussen som ny formand.
Medlemstal 1. januar 2006: 306.674 personer.
 
2007
Danskerne er blandt de flittigste i Europa viser en opgørelse fra AE-rådet.
CO´s 50-procents projekt for overenskomstdækning af virksomheder med HK-ansatte i Sønderjylland fortsætter i andre dele af Jylland.
Tal fra Industriens Pension viser, at stadig flere ansatte i industrien rammes af stress og får invalidebetaling.
Faglig sekretær Aksel B. Simonsen forlader CO efter 13 år for at gå på pension.
Forhandlingssekretær Erik Bjørlik Hansen, 55 år, 3F,  bliver ansat som ny faglig sekretær i CO.
Cand. jur. Erbil Kaya, 27 år, Norrbom Vinding, ansættes som ny juridisk konsulent i CO.
Blik- og Rørarbejderforbundet vælger Max Meyer som ny formand efter Kurt H. Jakobsen.
Harald Børsting bliver valgt til ny LO-formand med 406 stemmer mod 389 til Tine Aurvig-Huggenberger.
Medlemstal 1. januar 2007: 291.134 personer.
 
2008
Tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen opfordrer tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer til at stille kritiske spørgsmål til kapitalfonde.
CO-formand Thorkild E. Jensen advarer politikerne mod at udhule den danske model ved at love penge til bestemte grupper på arbejdsmarkedet.
Efter mange års fald er beskæftigelsen i industrien steget til 365.000 ansatte, viser analyse fra AE.
Ledigheden falder til 1,6 pct. (juli og august) eller 45.600 personer.
HTS sammenlægges med DI, der ændrer navn til DI – Organisation for erhvervslivet, og DI får ny formand: Jesper Møller, adm. dir. Toms.
Antallet af arbejdsulykker stiger, viser tal fra Arbejdstilsynet.
70 danske virksomheder har tilsluttet sig FN’s principper for god opførsel, Global Compact.
CO og DI fornyer aftalen om psykisk arbejdsmiljø.
CO´s næstformand Børge Frederiksen foreslår, at LO kun skal bestå af to forbund, et for offentligt ansatte og et for medlemmer fra den private sektor.
I Norge afblæses en storkonflikt i 11. time.
Opgørelse fra AE-rådet viser, at direktørlønningerne fra 1983 til 2006 i gennemsnit er steget fra 866.000 til 5,3 mil. kroner inkl. aktieoptioner svarende til en stigning på omkring 510 procent. Lønnen for industriarbejdere er i samme periode steget fra 131.000 til 274.000 kr. svarende til en stigning på omkring 110 procent.
Tre ud af fire produktionsvirksomheder i Danmark har en eller flere tillidsrepræsentanter. Størst TR-dækning er der på store virksomheder, viser undersøgelse fra FAOS.
TIB vælger Johnny Skovengaard som ny formand efter Arne Johansen.
Lønkonsulent Nelly Johnsen fratræder efter fire år i CO.
Underviser Erling Jensen, 48 år, Metalskolen i Jørlunde, ansættes som ny samarbejdskonsulent i CO.
Medlemstal 1. januar 2008: 284.002 personer.
 
2009
Alle på industriens overenskomster med ni måneders anciennitet får fra årsskiftet ret til yderligere to ugers selvvalgt uddannelse.
Industriens Kompetenceudviklingsfond opretter særlig hjemmeside.
FN´s arbejdsorganisation ILO forudser, at op mod 50 millioner mister deres job i 2009 p.g.a. den økonomiske krise. I blandt andet Frankrig, Storbritannien, Grækenland kommer det til store protestdemonstrationer mod afskedigelser p.g.a. den økonomiske krise.
Juridisk konsulent Erbil Kaya, der har været ansat i CO siden maj 2007, fratræder for at arbejde i et advokatfirma.
54 procent af tillidsrepræsentanterne mener, det er svært at engagere kollegerne, viser undersøgelse i LO’s ugebrev A4. Det vil krise og de mange fyringer rette op på, mener forsker.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bliver ny generalsekretær i NATO og afløses af Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister.
Journalist Dorthe Kragh, 39 år, ansættes i CO. Hun har tidligere arbejdet på blandt andet NET-Redaktionen.
Den tidligere daglig leder og næstformand i CO-industri Charles Hansen dør.
Cand. jur. Azad Cakmak, 29 år, ansættes som ny juridisk konsulent i CO.
René Moser-Johansen ansættes som international sekretær.
Medlemstal 1. januar 2009: 276.247 personer.
 
2010
6. januar skydes de officielle overenskomstforhandlinger mellem CO-industri og DI – Organisation for erhvervslivet i gang på et pressemøde.
Metal- og Maskinindustrien afholder i januar det første af 10 fyraftensmøder under titlen ”Få styr på arbejdsmiljøet 2010”.
15. februar er LO og DA hos forligsmand Asbjørn Jensen, som ikke vil indkalde industriens parter ”for nuværende”.
19. februar mødes CO-industri og DI med forligsmanden, som opfordrer dem til at gøre et nyt forsøg på at blive enige om nye overenskomster.
22. februar indgår CO-industri og DI nye to-årige overenskomster. Dagen efter godkender CO-industris Centralledelse de nye overenskomster og anbefaler, at der stemmes ja til forliget.
Forliget betyder, at industriens ansatte blandt andet får bedre helbredskontrol, et nyt ligelønsnævn, to ugers ekstra øremærket forældreorlov samt en ny fratrædelsesgodtgørelse skrevet ind i overenskomsterne.
I en tilkendegivelse slår en faglig voldgift fast, at en arbejdstager først har opnået tillidsmandsbeskyttelse, når et egentligt valg har fundet sted.
CO-industri udarbejder 12 temafilm om de hovedopgaver, som fylder mest i arbejdsdagen.
Konsulent Rune Siglev stopper i CO-industri for at tiltræde en stilling som konsulent i LO.
Formand for CO-industri og Dansk Metal Thorkild E. Jensen bliver 60 år den 22. marts.
To ud af tre af de afgivne stemmer ved urafstemningen om de nye overenskomster på industriområdet har kryds ved ja til deres nye overenskomst. Resultatet offentliggøres den 20. april.
Nadja Christy tiltræder i maj som konsulent.
I stedet for en tre-årig beretning, udkommer CO-industris Årsrapport i juni for første gang.
Faglig voldgift fastslår, at en række medarbejdere har krav på betaling for timer, der står på en afspadseringskonto, efter at virksomheden har opsagt lokalaftalen.
Børge Frederiksen går i september af som gruppeformand i 3F’s Industrigruppe og næstformand for CO-industri. En post som han har beklædt siden 2001.
Mads Andersen afløser 20. september Børge Frederiksen som ny næstformand i CO-industri. Han er desuden gruppeformand i 3F’s Industrigruppe.
Medlemstal 1. januar 2010: 268.324 personer.
 
2011
Arbejdsretten fastslår, at virksomhed ikke kan smyge sig uden om en bod ved at skifte navn og selskabstype.
CO-industri, DI og Lederne afholder det første af 10 fyraftensmøder under temaet ”Få styr på arbejdsmiljøet 2011”.
CO-industri får ny hjemmeside med nyt layout og redigerede tekster.
Via industriens overenskomster indføres bestemmelser om forsikringsydelser til lærlinge og elever, som ikke allerede er sikret ret til pension eller forsikringsydelser efter overenskomsternes bestemmelser.
CO-industri og DI indgår særskilt overenskomst for de medarbejdere, som arbejder på platforme på den danske kontinentalsokkel for Dong Energy.
Henrik Kjærgaard, souschef i CO-industri, fejrer 25 års jubilæum i Dansk Metal og CO-industri.
CO-industris og DI’s Ligelønsnævn oprettes i juni måned.
CO-industri og DI udgiver et fælles udspil ”Sæt vækst i produktion” med 10 konkrete forslag til politiske tiltag, som skal give gode rammevilkår for produktionen i Danmark. I den forbindelse afholdes der en konference med deltagelse af blandt andre daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt.
CO-industri begynder at udbyde oplæg/minikurser om det nye Ligelønsnævn og overenskomstens ligelønsbestemmelser.
CO-industri og DI indgår en køreplan for overenskomstforhandlingerne 2012.
CO-industri afholder det første af 12 møder landet rundt som optakt til overenskomstforhandlingerne 2012.
TekSam afholder årsdag med temaet: ”Forandringens frygt eller fryd – sammen former vi fremtiden”. Årsdagen har det største deltagerantal nogensinde.
Faglig sekretær Jesper Schmidt Sørensen forlader CO-industri for at blive faglig chef i HK/Privat. Han afløses af Carlo Søndergaard, som kommer fra en stilling som faglig chef i HK/Privat.
Medlemstal 1.1.2011: 244.808 personer.


2012
Den 4. januar begynder forhandlingerne om nye overenskomster til de ansatte i industrien.
CO-industri afholder i samarbejde med DI og Lederne det første af i alt 10 arbejdsmiljøroadshow rundt i landet.
TekSam afholder det første af 13 ”Samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter” i 2012.
Den 12. februar indgår CO-industri og DI forlig om nye toårige overenskomster.
Overenskomsterne medfører blandt andet mulighed for mere efteruddannelse, mulighed for seniorordninger, en udvidelse af HK’s dækningsområde, en fælles kampagne for flere praktikpladser og stigninger i mindsteløn og diverse tillæg.
Den 13. februar godkender CO-industris Centralledelse de nye overenskomster og anbefaler, at der stemmes ja til forliget.
CO-industri afholder det første af tre lean-kurser i 2012.
CO-industri afholder i samarbejde med Center for Arbejdsliv og Læring konference om medarbejderrepræsentation og mangfoldighed i virksomhedsbestyrelser.
12. marts udsendes urafstemningsavis forud for afstemningen om overenskomstaftalen, og den 22. marts begynder urafstemningen om de nye overenskomster.
17. april stemmer to ud af tre industriansatte ja til deres nye to-årige overenskomster. Samme dag kan industriens overenskomst og Industriens Organisationsaftaler 2012-2014 hentes som en pdf-fil på CO-industris hjemmesiden. For første gang er det også muligt at downloade overenskomsterne som e-bog.
CO-industri får i Østre Landsret medhold i sag om erstatningsferie ved sygdom i ferien.
18. til 20. juni bliver den internationale industriorganisation IndustriALL Global Union stiftet i København.
29. juni bliver afslutningen på prisuddelingen af Praktikpladsprisen markeret ved et arrangement i København. Formand for CO-industri og Dansk Metal Thorkild E. Jensen modtager den sidste pris. Dermed har Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond uddelt 50 priser.
1. juli kan CO-industri fejre 100 års jubilæum. Bogen ”De faktiske forhold inden for jerneindustrien” om CO-industris første 100 år udkommer.
CO-industri indbyder den 2. juli til reception i Arbejdermuseets Festsal i København i anledning af organisationens 100 års jubilæum.
DI anker sag om erstatningsferie ved sygdom i ferien til Højesteret.
CO-industri afholder det første af fire regionale møder for afdelinger og forbundsrepræsentanter om medarbejderrepræsentation i virksomhedsbestyrelser. Det sker som led i en kampagne for at øge medarbejderrepræsentationen i bestyrelserne.
Thorkild E. Jensen afgår som formand for CO-industri.
Claus Jensen bliver konstitueret som formand for CO-industri.
Henrik Kjærgaard, souschef i CO-industri, bliver valgt til næstformand i Dansk Metal på forbundets kongres.
Peter Rimfort bliver udnævnt til ny souschef i CO-industri, hvor han hidtil har været områdeleder på samarbejdsområdet.
Peter Faber bliver ansat som ny områdeleder på samarbejdsområdet. Han kommer fra en stilling som faglig sekretær i Forhandlingssekretariatet i Dansk Metal.
Claus Jensen, formand for Dansk Metal, bliver den 1. oktober valgt som ny formand for CO-industri.
Erik Bjørlik Hansen, faglig konsulent, kan den 1. november fejre 25 års jubilæum i fagbevægelsen.
Medlemstal 1. januar 2012: 239.871 personer.

 

2013
Det første af 11 ”Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter” afholdes.
CO-industri, Dansk Industri og Lederne afholder det første af 10 Arbejdsmiljøroadshow 2013.
CO-industri overgår til udelukkende at udsende CO-Meddelelser digitalt.
CO-industri afholder konference for tillidsrepræsentanter og forbundsrepræsentanter om prækære ansættelser i industrien.
Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) får ny hjemmeside.
Engelsksprogede versioner af industriens overenskomster offentliggøres på CO-industris hjemmeside.
CO-industri afholder det første af 10 fyraftensmøder for tillidsrepræsentanter og andre interesserede om mulighederne for at vælge en repræsentant til bestyrelsen.
CO-industris Årsrapport 2012 udkommer.  For første gang udkommer rapporten kun i elektronisk form.
Sammen med Dansk Industri og Lederne gennemfører CO-industri i regi af Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) seks regionale møder, hvor der præsenteres praktiske redskaber, som virksomhederne kan brug til at styrke deres indsats for bedre produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø.
CO-industri afholder det første af tre lean-kurser.
TRWEB sættes i drift. Systemet håndterer anmeldelser af og udbetaling af vederlag til tillidsrepræsentanter.
CO-industri og DI lancerer kampagne for flere praktikpladser i industrien i forbindelse med lanceringen af kampagnen Hands-On.
1. august indtræder 8.054 medlemmer af 3F, som er omfattet af Træets Overenskomst og Piano- og orgelbyggeroverenskomsten, i CO-industri.
TekSams Årsdag 2013 afholdes i Odense.
Årets ESU-konference afholdes.
I samarbejde med 3F-ligestilling og FIU-ligestilling afholder CO-industri en temadag om ligeløn på industriens område.
Formand for CO-industri Claus Jensen og næstformand Mads Andersen tager hul på otte optaktsmøder rundt i landet forud for overenskomstforhandlingerne 2014.
CO-industri afholder Topmøde for medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer.
Højesteret slår i en dom fast, at der ikke skal gives erstatningsferie til en medarbejder, som før ferielovens ændring i 2012 blev syg under sin ferie.
Medlemstal 1. januar 2013: 225.310 personer.
 
2014
1. januar har Arne Sørensen, organisationssekretær i CO-industri, 25 års jubilæum i fagbevægelsen.
Overenskomstforhandlingerne 2014 mellem CO-industri Dansk Industri (DI) begynder officielt den 7. januar.
Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg (CO-industri, DI og Lederne) afholder Arbejdsmiljøroadshow 2014 10 steder i landet fra den 20. januar til den 6. januar.
Det første af syv ”Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter” afholdes.
Søndag den 9. februar bliver CO-industri og DI enige om nye treårige overenskomster. Det er første gang Claus Jensen står i spidsen for forhandlingerne som formand for CO-industri. Med de nye overenskomster får Industriens medarbejdere blandt andet ret til uddannelse i opsigelsesperioden, højere pensionsbidrag under barsel, flere penge sat ind på fritvalgslønkontoen, bedre forældreorlov og bedre mulighed for at sikre, at vikaransatte ikke misbruges.
Den 10. februar godkender CO-industris Centralledelse de nye, treårige overenskomster. Med Centralledelsens godkendelse indstilles forliget til vedtagelse i den urafstemning, som finder sted med fremsættelsen af et mæglingsforslag fra forligsmanden.
Urafstemningsresultatet på Industriens Overenskomster 2014 offentliggøres den 15. april. Rekordmange industriansatte siger ja tak til de nye overenskomster. Knap 43 procent af de stemmeberettigede benytter sig af deres ret til at give deres mening til kende og godt 83 procent stemmer ja til de nye overenskomster, mens knap 17 procent stemmer nej.
CO-industri afholder kursus i faglig voldgift for fagretlige sagsbehandlere i CO-industris medlemsforbund.
Claus Jensen, CO-industris formand og forbundsformand for Dansk Metal, bliver 50 år den 30. april.
TekSam inviterer i samarbejde med Industriens Branchearbejdsmiljøudvalg til temadag om social kapital. Temadagen afholdes i henholdsvis Roskilde, Aalborg og Kolding.
CO-industri og DI afholder fire regionale debatmøder op til afstemningen om den europæiske patentdomstol.
CO-industri afholder tværfaglige pluslønskurser.
CO-industri og Dansk Industri udvikler et nyt web-baseret skifteholdsprogram.
IKUF udsender et postkort, som skal gøre opmærksom på muligheden for to ugers selvvalgt uddannelse.
CO-industri tegner et kollektivt medlemskab af Tænketanken EUROPA for CO-industris medlemsforbund.
TekSam afholder syv informationsmøder om ”Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter” og TekSams andre ydelser for lokalafdelingernes faglige sekretærer og forbundenes undervisere på TR-uddannelserne.
CO-industris kampagne for at skaffe flere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ind i de danske erhvervsbestyrelser udvides med kontakt til tillidsrepræsentanter med tilbud om råd og vejledning.
CO-Magasinet udkommer for første gang digitalt.
TekSams Årsdag afholdes.
CO-industri afholder ESU-konference.
Industriens Branchearbejdsmiljøråd afholder for første gang Arbejdsmiljøtopmøde.
Herning Vand A/S modtager som de først CO-industris Samarbejdspris.
CO-industri gennemfører med virkning fra 1. november en intern omorganisering af arbejdet i CO-industri.
Jørn Larsen, områdeleder i CO-industri, fylder 60 år den 2. november.
CO-Magasinet har 100 års jubilæum.
CO-industri afholder sit årlige A/S Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
CO-industri og DI aftaler at gennemføre en fælles indsats for at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.
Lidia Chantal Marie Bay tiltræder som juridisk konsulent i CO-industri
CO-industri og DI afslutter deres praktikpladskampagne
I-BAR afholder i samarbejde med TekSam temamøder om mobning med den internationale anerkendte mobbeforsker Ståle Einarsen.
Medlemstal 1. januar 2014: 229.864 personer.

 

2015

Organisationerne bag Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg, CO-industri, Dansk Industri (DI) og Lederne) afholder i januar det første af 10 Arbejdsmiljøroadshows.

Det første af i alt 13 Samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter afholdes i januar.

I-BAR afholder i februar i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljøets "Rejsehold" det første af fem møder med titlen "Job og krop i industrien".

CO-industri afholder i februar det første af tre kurser om organisationernes bistand til lokale drøftelser af fleksibilitet herunder vikarer med videre.

CO-industri og DI afholder 12-12-møde vedrørende uddannelse til "Fælles indsats for at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde".

Chefkonsulent, advokat Jette Bøgeby, DI, overtager funktionerne som sekretariatsleder for det mellem CO-industri og DI nedsatte Ligelønsnævn.

CO-industri afholder i marts kursus i lean.

I april afholder I-BAR det første af seks regionale informationsmøder om samarbejde om arbejdsmiljø.

CO-industri afholder holddriftskonference.

Kontorassistent i CO-industri Pia Ameland afgår ved døden efter længere tids sygdom.

CO-industri afholder sin årlige Underviserkonference.

CO-industri og Dansk Industri afholder i juni i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø et en-dages seminar om udfordringer og løsningsmuligheder i forhold til skifteholdsarbejde.

CO-industri afholder fyraftensmøde om handicapbegrebet i forhold til forskelsbehandlingsloven.

I-BAR afholder i august det første af to inspirationsmøder om, hvordan man opnår et sikkert arbejdsmiljø ved arbejde med stoffer og materialer.

Arne Egegård Jensen ansættes som konsulent.

Trang Thi My Vu ansættes som kontorassistent.

I september afholder CO-industri fyraftensmøde med temaet "Bevislære".

TekSam afholder TekSams Årsdag med temaet "Den mangfoldige og rummelige arbejdsplads".

CO-industri afholder den årlige ESU-konference.

TekSam afholder i november i samarbejde med I-BAR tre temadage landet over om konflikthåndtering.

CO-industri afholder det årlige Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

CO-industri pakker mellem jul og nytår ned for at flytte i nyt domicil pr. 1. januar 2016.

Medlemstal 1. januar 2015: 228.962 personer.

 

2016

CO-industri flytter pr. 1. januar i nyt domicil på Molestien 7, København.

Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg, som består af CO-industri, DI og Lederne afholder fra 25. januar til 10. februar ti Arbejdsmiljøroadshows rundt i landet.

Østre Landsret frikender Beskæftigelsesministeriet i sag anlagt af CO-industri omhandlende ministeriets eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med mangelfuld implementering af Arbejdstidsdirektivets artikel 7 om ferie – også kende som erstatningsferie.

I-BAR afholder i marts det første af tre temamøder under titlen "Job og krop i industrien 2016".

CO-industri afholder to fyraftensmøder om databeskyttelsesloven, rækkevidden og praksis.

Henrik Jensen tiltræder 15. april som ny souschef. Han afløser Peter Faber.

TekSam afholder i samarbejde med I-BAR tre temadage om produktivitet og psykisk arbejdsmiljø.

Dansk Jernbaneforbund optages i CO-industri.

CO-industri afholder lønkursus med fokus på vedligeholdelse af lønsystemet samt indgåelse af aftaler vedrørende systemet.

CO-industri afholder Underviserkonference.

Allan Petersen ansættes som kommunikationschef. Han afløser Linda Hansen.

Rikke Nymann ansættes som kontorelev.

TekSam afholder i samarbejde med I-BAR tre temadage om omsorgssamtalen.

28. september tiltræder souschef Henrik Jensen som fungerende organisationssekretær i CO-industri i forbindelse med Arne Sørensens sygemelding.

TekSam afholder i samarbejde med I-BAR tre temadage om stress, stresshåndtering og trivsel.

TekSam afholder sin traditionelle årsdag med temaet "Relationer, trivsel og konkurrencekraft".

CO-industri afholder den årlige ESU-konference.

CO-industris formand og næstformand tager den 31. oktober hul på landsturnéen forud for overenskomstfornyelsen i 2017. På otte møder landet over møder de tillidsrepræsentanter og afdelingsansatte til debat om ønskerne til overenskomstfornyelsen.

I-BAR afholder ArbejdsmiljøTopmøde.

CO-industri afholder det første af to forsøgskurser, der skal hjælpe tillidsrepræsentanterne til at lave bedre lokalaftaler på industriens område.

CO-industri afholder Topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Mary-Ann Skovning ansættes som faglig sekretær.

CO-industri afholder det første af tre fyraftensmøder i 2016 om bedre lokalaftaler.

Medlemstal 1. januar 2016: 229.326 personer.