Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 1995:

 
3-årig overenskomst:

Varierende ugentlig arbejdstid:

Overenskomstens § 9, stk. 2 udgår og erstattes af ny stk. 2:
a. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige arbejdere eller grupper af arbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 6 måneders periode.
b. Forudsætningen for varierende ugentlige arbejdstider er, at disse fastlægges for indtil 12 måneder ad gangen.

Timer ud over 37 pr. uge kan afvikles som hele fridage efter lokal forhandling uden at disse er fastlagt i arbejdstidsplanen, dog inden for den aftalte periode, jfr. punkt a.

Der kan aftales en lønmæssig opsparing til anvendelse ved de pågældende fritimer.
c. Ved nyansættelser i en periode med et lavere timetal end gennemsnittet kan der for en periode etableres lønudjævning.
d. Overarbejde eller forskudt tid i forbindelse med af aftalte fastlagte varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens §§ 12 og 13.
e. Organisationerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne.
f. Sådanne aftaler kan opsiges med 2 måneders varsel til en periodes udløb i henhold til § 8.
g. Igangværende aftaler jfr. § 9. stk. 3 i 1993 overenskomsten bortfalder ved aftalens udløb, dog senest til den 1. januar 1996.

Arbejdsgiverbestemt 40 timers uge:

Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at overenskomstens § 9 stk. 3 udgår.

Atp forhøjes til 15 procent.

Arbejdstidens overholdelse:

Ændring af § 11.
Parterne er enige om, at § 11, stk. 1 og 2 ændres til:
§ 11 - inden for den på virksomheden gældende arbejdstid skal værktøjer, maskiner m.v. udnyttes fuldt ud.

Arbejdsgiveren kan føre kontrol med arbejdstidens overholdelse.

Holddriftsaftalen:
Skifteholdsarbejde indarbejdes i arbejdstidsreglerne.
Betaling for udearbejde (uændret)

Sygeløn:
Arbejdsgiveren yder sygeløn indtil 4 uger fra første hele fraværsdag.
Barselsorlov i industrien:
Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 1997.

Anciennitetsregler/opsigelsesvarsler:
Der indføres bestemmelse i overenskomstens § 25 stk. 6 nr. 2 a om, at arbejdere, der har været beskæftiget på samme virksomhed i 6 måneder ved arbejdsgiverens opsigelse har krav på et opsigelsesvarsel på 14 dage.

Efter- og videreuddannelse:
Når en medarbejder efter virksomhedens beslutning deltager i kurser, hvortil ydes løntabsgodtgørelse, får medarbejderen sin normale løn uden tillæg.

Vikarbureauer:
Protokollat med i Industriens Organisationsaftaler.

Funktionæroverenskomsten:
Funktionæroverenskomsten omfatter medlemmerne af Teknisk Landsforbund og HK-Industri, som nu har fået funktionæroverenskomst indenfor industriens område.