Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

​Tavshedspligt

 

Alle medlemmer af en bestyrelse eller af et tilsynsråd er pålagt tavshedspligt. Overtrædelse af tavshedspligten kan straffes med bøde.

I praksis betyder det, at medlemmerne ikke må videregive ikke-offentliggjorte oplysninger om selskabets drift - særligt om forretnings- og driftshemmeligheder - til udenforstående. Det kan være fusionsplaner, patenter, særlige forretningsgange, regnskabsdetaljer og forhold om afskedigelse eller ansættelse af direktionen. Vurderingen af, hvilke oplysninger der er omfattet af tavshedspligten, er konkret. I børsselskaber omfatter tavshedspligten også oplysninger, der kan have betydning for kursdannelsen på selskabets kapitalandele.

Bestyrelsen eller tilsynsrådet kan, konkret fra møde til møde eller generelt i forretningsordenen, træffe beslutning om, at bestyrelsens medlemmer får en udvidet adgang til at videregive oplysninger fra bestyrelsesmøderne.

Derimod kan der ikke træffes beslutning om yderligere indskrænkning af, hvad der må videreformidles. Tavshedspligten kan således ikke udvides. Det er op til det enkelte medlem selv at vurdere, om et emne behandlet på et møde er underlagt fortrolighed, idet en sådan vurdering foretages under ansvar.

Hvis et givet forhold er omfattet af tavshedspligten, må der ikke røbes noget herom hverken mundtligt eller skriftligt. Fortrolige dokumenter skal også opbevares betryggende.

Tavshedspligten kan være særlig byrdefuld for medarbejderrepræsentanter, da de i en periode - inden de øvrige medarbejdere bliver informeret – har en særlig viden om for eksempel en større fyringsrunde. Medarbejderrepræsentanterne må dog kunne håndtere en sådan situation.