Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

​Erstatningsansvar

 

Erstatningspligten for arbejde i en bestyrelse eller et tilsynsråd følger dansk rets almindelige erstatningsregler - culpareglen. Dermed ifalder man ansvar for retsstridige handlinger og undladelser, hvis man har ageret anderledes, end hvad der kan forventes af et bestyrelsesmedlem, der opfylder sine forpligtelser.

Ifølge selskabsloven er bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af tilsynsrådet, som forsætligt eller uagtsomt tilføjer et selskab skade, erstatningspligtige. Den regel omfatter også medarbejderrepræsentanter på grund af ligestillingsprincippet. Erstatningen kan nedsættes, når det findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadernes størrelse og omstændighederne i øvrigt.

Typetilfældene hvor der ifaldes erstatningsansvar omfatter uhæderlighed og grove forsømmelser med for eksempel at føre kontrol med direktionens ledelse af virksomheden. Men også passivitet spiller en stor rolle i denne sammenhæng. Et eksempel kan være, at der ikke sættes ind tidligt nok i et forløb, hvor økonomien løber af sporet.

Heroverfor er der ansvarsfrihed inden for rammen af det, som betegnes ”The business judgement rule”. Det dækker over afgørelser som en bestyrelse træffer på grundlag af et skøn, der er udøvet i god tro – med god vilje – på et tilsyneladende forsvarligt beslutningsgrundlag. Reglen skal tage højde for, at det er forbundet med risiko at drive virksomhed. Og en bestyrelse, der ikke er parat til at tage en afvejet risiko, er ikke en god bestyrelse.