Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Bestyrelsens, tilsynsrådets og direktionens opgaver

 

Det er valgfrit om, man vil have en bestyrelse eller et tilsynsråd. At der kan etableres et tilsynsråd er noget nyt i dansk selskabsret. Ordningen med et tilsynsråd er hentet fra udlandet – især England og kontinental Europa. Den primære forskel på en bestyrelse og et tilsynsråd er, at en bestyrelse lægger de overordnede strategiske rammer for virksomheden, hvorimod et tilsynsråd fører tilsyn med direktionens overordnede ledelse af virksomheden.

Det er både bestyrelsens og tilsynsrådets opgave at ansætte og eventuelt afskedige direktionen. 

Såfremt der er valgt en bestyrelse, hvilket er et anliggende for generalforsamlingen, skal denne sikre: At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde. At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om finansielle forhold. At direktionen udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer, og at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

Mere overordnet er det samtidig sådan, at det er bestyrelsens opgave at varetage kapitalejernes og dermed selskabets interesser. Det er bestyrelsen, der varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

Det er tilsynsrådets opgave at sikre: At direktionen leder virksomheden på behørig måde. At bogføring og regnskab foregår tilfredsstillende. At der eksisterer procedurer til risikostyring og intern kontrol. At direktionen rapporterer om finansielle forhold og at kapitalberedskabet er forsvarligt og tilstrækkeligt.

Tilsynsrådet fører tilsyn med direktionen mens direktionen varetager såvel den overordnede og strategiske ledelse som den daglige ledelse.